Styrende organer

Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.