Kvalitetsindikatorer

Barnet i lek og læring:

Barnet skal føle trygghet, vise evne til positiv samhandling og tilegne seg holdninger, ferdigheter og kunnskaper som gir dem handlingskompetanse for fremtiden.

Gjennom:
 • Barn viser omsorg for og hjelper hverandre.
 • Barn tar initiativ til sosial kontakt på en hensiktsmessig måte.
 • Barn hevder egne behov og meninger.
 • Barn er spontane og lar seg rive med i lek.
 • Barn er nysgjerrige og utforsker sine omgivelser.
 • Barn bruker sin kompetanse til å løse oppgaver.
Den gode voksne i barnehagen:
Den gode voksne er samarbeidsvillig, fleksibel, benytter egne ressurser på en
positiv måte og viser respekt og omsorg for alle.
Gjennom:
 • Viser glede og engasjement i arbeidet sitt.
 • Tar ansvar for å skape gode relasjoner.
 • Gir rom for humor.
 • Anerkjenner positive sosiale handlinger.
 • Har kompetanse og kunnskap om barn.
 • Samarbeider for å nå felles mål, til beste for hvert enkelt barn.
 • Er god til å improvisere og ta situasjoner på sparket.
 • Ser det spesielle i hvert enkelt barns situasjon og bekrefter barnets opplevelser.
 • Gir oppgaver som barnet mestrer og som fremmer videre læring.
 • Støtter barna i å finne løsninger selv.
Samarbeid mellom hjem og barnehage:

Samarbeid mellom hjem og barnehage legger til rette for at barnet gis muligheter for å utvikle seg ut fra sine egne behov og forutsetninger.

Barnehagens fysiske miljø:

Barnehagens inne- og uteområde inspirerer og gir muligheter til aktivitet, kreativitet, opplevelser og læring i trygge omgivelser.

Barnehagens samarbeidsarenaer:
Barnehagen legger til rette for et samarbeid med skole og eksterne instanser for å ivareta barnets beste.